Economische wetenschappen

Lessentabel 2de graad Economische wetenschappen

Klik hier voor een totaaloverzicht lessentabel van alle studierichtingen met finaliteit DOORSTROOM-DOMEINOVERSCHRIJDEND. 3de jaar4de jaar
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Geschiedenis (CLIL-Frans)22
Lichamelijke opvoeding22
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Nederlands44
Frans44
Engels22
Duits-1
Wiskunde55
Economie54
Keuzepakket:
  • STEM
  • Moderne vreemde talen/mediakunde 
  • gedragswetenschappen
22
TOTAAL3232

In de 2 uur vrije ruimte (keuzepakket) geven we je de mogelijkheid om op graadbasis een pakket naar eigen interesse en talenten te kiezen.


ICT: De leerplandoelen ICT behandelen we niet in een apart vak maar tijdens maandelijkse ICT-projecten.


Richting Economische wetenschappen 

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die je voorbereidt op een brede waaier aan bachelors.  Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen.


Vakken algemene vorming

Wie vanaf het derde jaar (begin van de tweede graad) voor de finaliteit DOORSTROOM kiest, begint aan een algemene vorming. Voortstuderen in het hoger onderwijs is vanzelfsprekend.

Behalve lichamelijke opvoeding zijn alle vakken theoretisch van aard.

Een brede talenopleiding (Frans, Engels en eventueel vanaf het vierde jaar Duits), en een grondige wiskundige vorming zijn eigen aan elke DOORSTROOM richting. Verder zijn er voor alle doorstromers algemeen vormende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis,  godsdienst en minstens een basispakket natuurwetenschappen.

 

Jouw profiel

Jij kan

  • geordend denken
  • logisch redeneren
  • complexere leerinhouden verwerven in een beperkt tijdsbestek
  • wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren
  • logisch en kritisch redeneren
  • vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden