Veelgestelde vragen

Waarom werken wij met een digitaal aanmeldingssysteem?

Niet alle secundaire scholen hebben voldoende plaatsen om elk kind in het eerste middelbaar in te schrijven. Scholen die niet met zekerheid voor elke leerling een plaatsje kunnen voorzien, zijn verplicht met een online aanmeldingssysteem te werken.


Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Nee, met de aanmelding geef je aan dat je kind graag in onze school wil ingeschreven worden. Krijgt je kind na de aanmelding een plek toegewezen, dan moet de effectieve inschrijving nadien nog op school gebeuren.

Hoeveel plaatsen zijn er in ons eerste middelbaar? 

We voorzien in totaal 210 plaatsen:  

 • 190 plaatsen in 1A 

 • 20 plaatsen in 1B

Wie moet zich aanmelden?

Alle leerlingen die starten in 1A of 1B op onze school, ook broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel.

1A:         

 • is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

1B: 

 • is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

 • is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen maar alsnog graag naar 1B gaan. Er is dan wel vooraf het akkoord van het CLB nodig en later een gunstig advies van een toelatingsklassenraad van de middelbare school.

 • is bestemd voor leerlingen die op leeftijd overgaan naar het middelbaar onderwijs. Dit wil zeggen dat je kind uiterlijk op 31 december van het huidige kalenderjaar 12 jaar wordt.


Wat als ik twijfel of ik mijn kind voor 1A of 1B aanmeld?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om al te weten wat ze het schooljaar nadien zullen volgen. De basisschool en het CLB kunnen je bij die keuze helpen.

Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B.
We raden aan om dit enkel te doen als er nog geen zekerheid is want met een dubbele aanmelding houd je ook dubbele plaatsen bezet.

Probeer dus in de aanmeldingsperiode (25 maart 2024 tot 19 april 2024) tot een beslissing te komen samen met de lagere school en het CLB.


Welke kinderen hebben voorrang?

Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven op onze school en kinderen van personeelsleden van onze school hebben een absolute voorrang op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 25 maart 2024 en 19 april 2024 en de voorrang aanduiden tijdens de aanmelding.

Broer en zus zijn is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

 • broers en zussen met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op het hetzelfde adres wonen;

 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen;

 • kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouders hebben (bv. stiefbroers en stiefzussen).


Worden deze voorrangsregels gecontroleerd?

Er worden kwaliteitscontroles uitgevoerd om gebruikersfouten te ondervangen. Het aangevraagde recht op voorrang wordt hierbij zeker gecontroleerd.

Als de school vaststelt dat je kind geen recht heeft op voorrang, dan wordt je kind niet langer met voorrang geordend.
De school brengt je hiervan telefonisch en/of per e-mail op de hoogte.

Heb je bezwaar? Dan moet je dit kenbaar maken bij de Ombudsdienst Inschrijvingen (zie verderop).


Ik heb twee kinderen. Kan ik hen samen aanmelden?

Nee, je moet beide kinderen apart aanmelden.

Ieder kind wordt afzonderlijk geordend maar de afspraak is dat broers en zussen niet uiteen gehaald worden. Als het ene kind wel een plek kreeg toegewezen en het andere niet, dan zullen we beide kinderen inschrijven.


Wat als ik mijn kind wil aanmelden maar mijn ex-partner hiermee niet akkoord gaat?

De school vraagt niet de goedkeuring aan beide ouders. Zodra een aanmelding wordt gedaan, gaat de school ervan uit dat dit in onderling akkoord met beide ouders gebeurt.

Wij brengen enkel de ouder die zijn/haar e-mailadres bij aanmelding opgeeft, op de hoogte van toewijzing of weigering. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om elkaar verder op de hoogte te houden.


Heb ik meer kans als ik mijn kind meerdere keren aanmeld?

Nee, dit heeft totaal geen zin. Per kind kan er maar één registratie in het aanmeldingssysteem gebeuren.


Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als je je kind niet aanmeldt tussen 25 maart 2024 en 19 april 2024, dan kan je je kind vanaf 16 mei 2024 rechtstreeks inschrijven in onze school.  Dit kan enkel als er op dat moment nog vrije plaatsen zijn. De plaatsen worden eerst toegewezen aan kinderen die zijn aangemeld.

Wil je kind naar dezelfde school als broer/zus of waar één van de ouders werkt en je hebt niet op tijd aangemeld of je hebt de voorrang niet aangeduid, dan verliest het kind zijn voorrang.


Wat heb ik nodig (als ouder) om aan te melden?

Een computer met internet en een e-mailadres

 • je elektronische identiteitskaart (itsme, identiteitskaartlezer,…)

 • het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op:

  1. de kids-ID

  2. de isi+-kaart

  3. een klever van het ziekenfonds


Wat als ik geen computer of internet heb?

 Als je geen computer of internet hebt kan je terecht op school om de aanmelding te voltooien. Je mag hiervoor een afspraak maken op het nummer 014 67 85 72.


Welke gegevens moet ik ingeven bij aanmelding?

 • contactgegevens van (minimaal één) ouder en aanmelder (indien verschillend van ouder)

 • persoonsgegevens van de leerling (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer)

 • capaciteitsniveau waarvoor je je kind aanmeldt: 1A of 1B

 • vestigingsplaats waarvoor je je kind aanmeldt: Sint-Claracollege

 • voorrangsgroep waartoe je kind behoort (indien van toepassing)

Je kan altijd een overzicht van je geregistreerde gegevens raadplegen via het ouderportaal https://sint-claracollegearendonkso.aanmelden.vlaanderen door opnieuw in te loggen via je elektronische identiteitskaart (itsme, identiteitskaartlezer,…).


Wat als ik als ouder/kind geen Belgische identiteitskaart/rijksregisternummer heb?Als je als ouder niet in het bezit bent van een Belgische identiteitskaart, dan moet je de link gebruiken die onder de knop “inloggen” staat. Daarna maak je eerst een account aan via de link onderaan “Account aanmaken”. Nadien kan je dan inloggen met je account en zo de aanmelding vervolledigen.

Als je kind geen rijksregisternummer heeft dan mag je contact opnemen met veronique.dingenen@sintclara.kobart.be of via 014 67 85 72 tijdens de schooluren. Wij genereren dan een aanmeldingsnummer waarmee je kan aanmelden zonder rijksregisternummer.


Kan ik mijn gegevens nog wijzigen/aanvullen?

Je kan je gegevens steeds wijzigen  via het portaal gedurende de volledige aanmeldingsperiode (25/03/2024-19/04/2024). Als je opnieuw aanmeldt via het portaal, verschijnt er een knop “aanmelding wijzigen” waarmee je nog aanpassingen kan doorgeven.


Kan ik via het aanmeldingssysteem ineens ook een keuzepakket kiezen?

Neen, je meldt je enkel aan voor 1A of 1B. Als je nadien een plaatsje toegewezen krijgt, ontvang je via mail een inschrijvingsformulier.

Hierop kan je aanduiden welke keuzepakketten jouw voorkeur genieten.


Controleert de school de aanmeldingen?

Ja, tijdens de aanmeldingsperiode vinden er geregeld kwaliteitscontroles plaats. We controleren de aanmeldingen op volledigheid, geldigheid en correctheid.

Indien we een fout of vergissing vaststellen, nemen we telefonisch en/of per e-mail contact op. Je krijgt dan nog de kans om de aanmeldingsgegevens te vervolledigen of aan te passen tijdens de aanmeldingsperiode.


Hoe worden de beschikbare plaatsen verdeeld?  

De computer verdeelt de plaatsen op basis van toeval. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe. Er wordt rekening gehouden met de volgende voorrangsgroepen:

 • broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben. Dit noemen ze ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’.

 • kinderen van personeel.

Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel) toegewezen. Daarna worden de overige plaatsen willekeurig toegekend.

Als er een plaats wordt toegekend, dan ontvang je per mail een toewijzingsbericht.

Als er helaas geen plaats wordt toegekend, dan ontvang je per mail een weigeringsdocument. Dit vermeldt ook je plaats op de wachtlijst.

Bij de aanmelding kan je aangeven of je de communicatie per e-mail of per post wil ontvangen.


Ik ontving een toewijzingsbericht. Wanneer moet ik mijn kind inschrijven op school?

Kreeg je kind na de aanmelding een plaats toegewezen, dan kan je hem/haar inschrijven in onze school. Via mail ontvang je een link naar een inschrijvingsformulier. Dit formulier vul je in voor 10/05/2024. Na het invullen van dit formulier ontvang je een link om een afspraak te boeken om de inschrijving verder administratief af te handelen.

We voorzien afspraken op:

 • donderdagavond 16/05/2024 (16.30u - 20.30u)

 • dinsdagavond 21/05/2024 (16.30u - 20.30u)

 • woensdagnamiddag 22/05/2024 (12.30u - 16.30u)

 • zaterdagvoormiddag 01/06/2024 (9.00u – 13.00u)

Let op: 

 • Als je je kind NIET inschrijft tijdens de inschrijfperiode (16/05/2024-12/06/2024), dan vervalt de toegewezen plaats voor je kind. Het is dus zeer belangrijk dat je tijdig het inschrijvingsformulier invult en een afspraak boekt.
 • Zijn de voorrangsrechten (broer/zus, kind van personeel) niet vervuld op het moment van inschrijving, dan vervalt het recht op inschrijving dat je kind via de aanmeldingsprocedure heeft verworven.


Ik ontving een weigeringsdocument. Wat nu?

Dit betekent dat er helaas voor je kind op dat ogenblik geen plaats is. Je ontvangt via e-mail een weigeringsdocument.  Dit weigeringsdocument is een bewijs van je plaats op de wachtlijst. Als er een plaatsje vrijkomt en je kind staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op (telefonisch of per e-mail). Je kan je dan alsnog inschrijven op onze school. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met 6 oktober 2024.


Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de ODI = OmbudsDienst Inschrijvingen van de school.  Deze dienst is samengesteld uit de volgende leden:

 • vertegenwoordiging van de oudervereniging = Anouk Elias, secretaris ouderraad

 • vertegenwoordiging van het schoolbestuur = Griet Wens, directeur

 • voorzitter = Dominique Devel, afgevaardigd bestuurder KOBArT

 • secretaris = Griet Van Laerhoven, administratief medewerker leerlingensecretariaat

 

Alle correspondentie verloopt via:

Sint-Claracollege

t.a.v. Ombudsdienst Inschrijvingen

Kloosterbaan 5

2370 Arendonk

of griet.vanlaerhoven@sintclara.kobart.be 

of 014/67 85 72 (doorverbinden met Griet Van Laerhoven)


Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen?

De ODI staat in voor de eerstelijnsbehandeling van:

 • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing;

 • vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie;

 • de evaluatie van behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure.

De volledige werking van de ODI kan je terugvinden in het reglement van orde.