Strafstudie en andere sancties

Ons schoolteam is ervan overtuigd dat belonen pedagogisch waardevoller is dan straffen. Dat neemt niet weg dat, waar mensen samen zijn, afspraken moeten gemaakt en nageleefd worden. 

Er is een wettelijk opgelegd schoolreglement en er zijn leefregels die de school opstelt. Bij het ondertekenen van de documenten verklaren leerlingen en ouders zich akkoord met de gemaakte afspraken. 

Daarnaast kan elke leerkracht afspraken maken met de klas. 

Deze afspraken kunnen best, in bijvoorbeeld een huistakenmap, bewaard worden.

Een goede communicatie is hierbij belangrijk.


Wanneer afspraken niet worden nageleefd, er sprake is van herhaalde nalatigheid, verregaande onbeleefdheid of brutaliteit kan de leerkracht een sanctie opleggen.

Deze sanctie kan zijn:

  • een mondelinge opmerking
  • een nota in de agenda
  • een schriftelijke taak
  • een tijdelijke verwijdering uit de les (de leerling meldt zich dan onmiddellijk op het onthaal)
  • een milieuklus (op woensdag van 12.00u. tot 12.30u.) 


Wie een woensdagnamiddagstudie als sanctie krijgt, meldt zich om 11.55u. aan het onthaal en blijft op school eten.

  • een korte woensdagnamiddagstudie op woensdag van 12.15u. tot 14.15u.
  • een lange woensdagnamiddagstudie op woensdag van 12.15u. tot 16.15u


Dit kan vervangen worden door een andere dag en een ander uur. Bovendien kan in de derde graad de opdracht van de woensdagnamiddagstudie een alternatieve taak in één van de woonzorgcentra in Arendonk zijn.


Een schriftelijke taak of woensdagnamiddagstudie sluit bij voorkeur en in de mate van het mogelijke aan bij de les of de overtreding.


Misbruik van de alarminstallatie brengt de veiligheid van mensen in gevaar, dit betekent dat een rekening van minimum € 125 en een lange woensdagnamiddagstudie volgt. Ook in het geval van een opzettelijke beschadiging van de schoolinfrastructuur (gebouwen, meubilair of materiaal) krijg je naast een schrijftaak ook een te betalen onkostennota.


Als je de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan.

Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt. Lukt dat niet, dan kan tijdelijke of definitieve uitsluiting volgen.


EEN SANCTIE OF ORDEMAATREGEL KAN DOOR OUDERS NIET HERROEPEN WORDEN.

Dankzij een tijdige en goede communicatie kan je veel problemen vermijden. We geven de voorkeur aan een positieve samenwerking!