Sociaal en technische wetenschappen

Lessentabel 2de graad

Sociale en technische wetenschappen

Klik hier voor totaaloverzicht lessentabel alle TSO-richtingen4de jaar

Major SMajor T
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Informatica--
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen33
Nederlands44
Sociale wetenschappen44
Wiskunde33
Integrale opdrachten55
Major sociale wetenschappen:

 *Mens en maatschappij (M&M)2-
 *Informatica1-
Major technische wetenschappen:

 *Onderzoek en ontwerp (O&O)-2
 *Informatica -1


Wanneer kies je voor stw? 

 • Je bent sociaal en je wil die sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
 • Je hebt aanleg en interesse voor sociale wetenschappen en natuurwetenschappen.
 • Je hebt belangstelling voor gezondheid en gezonde voeding.
 • Creatief en probleemoplossend denken en handelen is echt iets voor jou.
 • Je bent praktisch gericht, maar je vindt tegelijk dat algemene vorming belangrijk is.
 • Je wil na het secundair onderwijs eventueel nog verder studeren.
 • Je denkt aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector.


De hoofdvakken:

MAJOR S: MENS EN MAATSCHAPPIJ

Binnen het vak M&M gaan we dieper in op een aantal actuele, maatschappelijke thema’s.
We kiezen hier voor een projectmatige aanpak en bestuderen thema per thema uitgebreid. Er zal op theoretisch gebied info verwerkt worden, maar ook de praktische kant zal zeker aan bod komen in de vorm van casussen, sprekers, films, papers, …


MAJOR T: ONTWERP EN ONDERZOEK

In het vak O&O staat het ontwerpend en onderzoekend leren centraal. Leerlingen worden doorheen verschillende projecten uitgedaagd met onderzoeksvragen en/of maatschappelijke behoeften. Om een authentiek probleem op te lossen doorlopen leerlingen meermaals een onderzoeks- en/of ontwerpcyclus. Leerlingen voeren deelopdrachten - ontwerpen of experimenten - uit en bouwen geleidelijk aan de kennis op, die ze nodig hebben om een antwoord te vinden op het probleem.

Lees meer

Lees minder

Sociale wetenschappen

Je leert: 

 • gedrag observeren en interpreteren;
 • passend communiceren in verschillende situaties;
 • welke rechten en plichten een jongere heeft;
 • de verschillen tussen mensen ontdekken.

Natuurwetenschappen

Het vak natuurwetenschappen gaat uit van een geïntegreerde aanpak van biologie, chemie en fysica. Je legt de link tussen waarnemingen en experimenten in de klas en situaties uit je eigen leefwereld. Je bouwt een ruime wetenschappelijke kennis op.


Integrale Opdrachten

In integrale opdrachten verwerf je vier competenties (= samenspel van vaardigheden, kennis en attitudes)

 1. sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken;
 2. een persoonsgerichte activiteit of een maaltijd organiseren voor een groep;
 3. mondeling presenteren voor een groep;
 4. je eigen studieloopbaan in handen nemen.

Hierbij staat actief leren centraal, je wordt individueel of in groep aan het werk gezet met een opdracht waarin je deze competenties kan aanleren en inoefenen. Je leert na te denken over je eigen leerproces, dit evalueren en bijsturen.